• ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชนที่มีต่

  • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน

  • โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298