OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ปี 2564

OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - โครงสร้าง)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O2 - ข้อมูลผู้บริหาร)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O3 - อำนาจหน้าที่)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O5 - ข้อมูลการติดต่อ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O8 - Q&A)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O9 - Social Network)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10 - แผนการดำเนินงานประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน)

การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O17 - E-Service)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O22 - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O28 - รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42 - มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O43 - การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน)


Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้25
เมื่อวาน118
อาทิตย์นี้355
เดือนนี้355
ทั้งหมด40077

Powered by Kubik-Rubik.de