การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด /๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๔ จังหวัดสุโขทัย

 

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298