การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) จังหวัดสุโขทัย

30052014 
     การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) จังหวัดสุโขทัย  โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานะผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN)  ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมดำเนินการตรวจติดตามฯ  วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ใช้เครือข่าย GIN พร้อมเยี่ยมชมจุติดตั้งอุปกรณ์ ณ ห้องสื่อสารจังหวัดสุโขทย และติดตามรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งานเครือข่าย ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298