• งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

    งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

  • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

    วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

  • วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

    วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298